බුකියේ මං

12 තනි ඇහැට ඇඩෙනවා | tears on eye (18+)

අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න බැරි තැනකදී ගොඩක් අය කියන වාක්‍යක් තමයි "තනි ඇහැට ඇඩෙනවා" කියන එක . දැන් ඒක සමාජයේ මුල් බස ගත්ත ප්‍රකාශයක් වෙලා .ඇත්තටම තනි ඇහැට ඇඩෙනවා කියන එකේ තේරුම මොකක්ද ..කට්ටිය කැමතිද තනි ඇහැට ඇඩෙනවා කියන එකේ තේරුම දැන ගන්ඩ .. වැඩිය වචන පාවිච්චි කරන්නේ නෑ රුප සටහනක් මගින් විස්තර කරන්නම් .