බුකියේ මං

2 නුඹ සහ මමමලානික
මන්දාරමේ
හීතලට
ගුලිවෙලා
හිටිය
කනාමැදිරියාව
ආදරෙන් තුරුළු
කරන්
අහසට ගෙනෙහින්
තරුවක් කල
සරා සඳ
නුඹ.............

Comments
2 Comments

2 comments:

හිතුනේ මොනවද?