බුකියේ මං

1 මම ඇයි අකමැති?
ඔයාගේ
හිත රිද්දන්න​
මම ඇයි
අකමැති?
කියලා
ඔයාට​
තේරෙන්නෙත්
නෑ........
ඔයාට​ තේරුම් කරන්න​
මට
තේරෙන්නෙත් නෑ.............
ඔයාව​ අයිතිකරගන්න​
ඕන උනා නම්
මට
තේරුම් කරන්න තිබුනා............
ඔයාව​ රවට්ටන්න​
ඕන උනා නම්
මට
තේරුම් කරන්න තිබුනා..........
ඔයාව​​ පරාදකරන්න​
මට
තේරුම් කරන්න තිබුනා..........
හැබැයි
මම අකමැති
උඩින් කියපු
එක හේතුවක්
නිසාවත්
නෙවෙයි කියලනම්
මට​
තේරුම් ගන්න​
පුළුවන්......
Comments
1 Comments

1 comment:

  1. ආදරේට සීමා නෑලුනේ

    ReplyDelete

හිතුනේ මොනවද?